Kanal D

İsim DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.?.
Kategori Ulusal
Genel Merkezi ?stanbul
İletişim bizeyazin@kanald.com.tr
Telefon 0212 413 51 11
Adres https://www.kanald.com.tr

Ülkemizin en eski ve köklü televizyon kanallar?ndan birisi olan Kanal D, 16 Eylül 1993 y?l?nda test yay?nlar?na ba?layarak bu sektöre ad?m atm?? oldu. Yakla??k 3 ayl?k bir test yay?n? sürecinin ard?ndan 1993’e veda etmeye haz?rland???m?z son günlerde karasal yay?na geçi? yaparak izleyicilerine merhaba dedi. Uzun y?llar boyunca sadece devlet kanal? arac?l???yla televizyon izleyebilen ülkemiz, gerekli yasal düzenlemelerin ard?ndan özel giri?imciler taraf?ndan aç?lan tv kanallar?yla bulu?maya ba?lam??t?. Kanal D gibi birçok kanal h?zla kurularak bizlerin kar??s?na ç?kmaya ba?lad?. Öylece ilk özel kanallar?n aras?nda kendilerine yer bularak sektörün öncü isimleri aras?nda yerini ald?lar. ?lk olarak Kanal D canl? yay?n?n? karasal ve uydu yay?nlar? ile izleyicilerine ula?t?rd?. Daha sonra ise kablolu tv yay?nlar?na da ba?lad?. Günümüzde ise internet üzerinden yay?n yapmaya ba?lamas?yla birlikte izleyici kitlesini h?zla artt?rm??t?r.

Sektörün öncü kanallar?ndan birisi olan kanal d, en çok yay?nlanan dizileriyle tan?nmaktad?r. Toplumun hemen her kesimine hitap eden dizileri oldukça sevilmektedir. Hatta birço?u ba?ta orta do?u ülkeleri olmak üzere dünyan?n pek çok ülkesinde yay?nlanarak keyifle takip edilmektedir. Bu da hem ülkemizin tan?t?m?na büyük katk? sa?lamakta hem de Türk televizyonculuk ve dizi sektörünün dünyaya aç?lmas?na olanak tan?maktad?r. Bu dizilerin büyük bir k?sm?n?n uzun soluklu ve ak?c? olmas? en çok tercih edilenler aras?nda kendilerine üst s?ralarda yer bulmalar?na olanak tan?maktad?r. ?nternet üzerinden günün her an?nda rahatl?kla eri?ilebilmesi büyük bir seyirci kitlesine ula?mas?na yard?mc? olmaktad?r. Kanal D izlemek isteyen herkes diledi?i platformdan internete ba?lanabildi?i sürece kanal? canl? olarak rahatl?kla izleyebilmektedir. Hal böyle olunca art?k ede olunmayan zamanlarda dahi kanal?n canl? yay?n? kaç?r?lmadan takip edilen ve istenilen programlar her an izlenebilmektedir. Bu da hem izleyicilerin kolay?na gelmekte hem de kanal?n çok say?da izleyiciye hitap etmesine katk? sa?lamaktad?r.

Kanal D ilk kuruldu?u zamanlarda Ayd?n Do?an ile birlikte Ayhan ?ahenk isimlerinin imzas? vard?. Kurulu?undan yakla??? 1 y?l kadar sonras?nda tamamen Ayd?n Do?an’?n ?irketlerine geçerek uzun y?llar boyunca bu bünyede yay?n yapm??t?r. Geçti?imiz seneye kadar Do?an Grubu’nda bulunan bu kanal Demirören Grubu’na devredilerek art?k yepyeni bir sayfa açm??t?r. Yay?n yap?s?ndan ve içeriklerinden ödün vermeden ayn? kalitede ve çizgide yay?n hayat?na devam etmektedir. Kanal?n el de?i?tirmesinin ard?ndan uzun y?llardan beri kanalda çal??an baz? önemli isimlerin de kanaldan ayr?lmas?, kanal?n zay?flayaca??na dair yorumlar?n yap?lmas?na neden olmu?tu. Fakat geçen süre zarf?nda ayr?lan isimlerin yerine gelen yeni isimler herhangi bir eksiklik hissettirmeden yay?n hayat?n? kald??? yerden devam ettirmeyi ba?arm??t?r. Bu ba?ar?daki en büyük pay ?üphesiz köklü bir kanal kültürüne sahip olmas?n?nd?r.

Kanal D canl? izlemek isteyen engelli vatanda?lar?m?z da dü?ünülerek onlar?n da rahatl?kla izleyebilece?i bir platform eri?ime aç?lm??t?r. Engelsiz kanal d ad?yla internet üzerinden yay?n yaparak engelli bireylerin hizmetine sunulmu?tur. Kanal?n normal yay?nlar? engelli vatanda?lar?m?z?n izleyebilece?i bir hale getirilerek buradan yay?nlanmaktad?r. He program ve dizi engelli takipçileri için buraya eklenerek sürekli güncellenmektedir. Ülkemizde bir ilk olan bu hizmet sayesinde kanal?n eri?ilebilirli?i üst seviyelere ç?km??t?r.

Kanal D yay?nlar?n günün her an?nda canl? olarak takip etmek isteyen ziyaretçilerimiz bu isteklerini web sitemizden kolayl?kla kar??layabilmektedir. Kaliteli ve net bir yay?n ile günün her diliminde siz de?erli ziyaretçilerimize canl? yay?n hizmetini sunmaktay?z. Bunun için herhangi bir bilgisayar veya mobil cihaz?n?z?n ve de internet eri?iminizin olmas? yeterlidir. Sonras? ise keyifli seyirler…

Şuanda Yayında Olanlar

Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz...

Yorumlar

Yorum Yok..

Hemen bir tane yorum eklemeye ne dersin ?